Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Działalność innowacyjna w szkole

Działalność innowacyjna w szkole – uregulowania prawne

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18,art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1

Przekazujemy Państwu propozycję procedur wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole. W świetle nowych przepisów każda szkoła ma pełną autonomię w zakresie wprowadzania, realizowania oraz dokumentowania innowacji.

W zmienionych przepisach oświatowych nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole i nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. W związku z tym do kompetencji rad pedagogicznych nie należy już podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych. Podobnie przepisy nie określają czy nauczyciele nadal mają wyrażać zgodę na prowadzenie innowacji.

Podstawowym wymogiem stawianym innowacjom jest potwierdzenie, że gwarantują realizację podstawy programowej i zadań szkoły w celu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

Dlatego wydaje się zasadne opracowanie w szkole procedur, które będą gwarancją spełnienia powyższego wymagania.

Propozycja dokumentacji:

  1. Karta zgłoszenie innowacji pedagogicznej dyrektorowi szkoły

  2. Karta innowacji ze szczegółowym opisem innowacji

  3. Zgoda na prowadzenie innowacji pedagogicznej

  4. Uchwała Rady Pedagogicznej