Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie miniprzedsiębiorstwa
Logowanie

Regulamin konkursu

Pobierz w wersji PDF:
Regulamin konkursu Miniprzedsiębiorstwo Roku 2023
Załącznik 1 Raport z działalności miniprzedsiębiorstwa
Przewodnik „Jak nie zostać ze swoim raportem w lesie”
Regulamin Avanade Leadership Award 2023
Regulamin FedEx Access Award 2023
Regulamin Trusted Company Award 2023
 

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu

§ 1
INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady udziału uczestników w Ogólnopolskim Konkursie Miniprzedsiębiorstwo Roku 2023.
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą
  w Warszawie, przy ul. Bielawskiej 6/20, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000094358 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

§ 2
CELE KONKURSU

 1. Ogólnopolski Konkurs Miniprzedsiębiorstwo Roku 2023 dotyczy wiedzy i umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Celami konkursu są między innymi:
  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów i uczennic w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wspieranie kreatywnych i przedsiębiorczych postaw uczniów i uczennic,
  • wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
  • kształtowanie umiejętności kluczowych, niezbędnych do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,
  • przygotowanie do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych,
  • zweryfikowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów i uczennic związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3
UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być każde miniprzedsiębiorstwo zarejestrowane i działające w ramach programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w roku szkolnym 2022/2023.
 2. Uczestnicy zgłaszani są do konkursu za pośrednictwem szkoły, w której miniprzedsiębiorstwo prowadziło działalność.

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs jest dwuetapowy:
  etap I – kwalifikacja wstępna
  etap II – finał ogólnopolski
 2. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym: harmonogram, wyniki kwalifikacji oraz finału konkursu Organizator udostępnia na www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl.
 3. Harmonogram konkursu:

14 kwietnia 2023,
godz. 15.00

Ostateczny termin przesłania raportu z działalności miniprzedsiębiorstwa

17 - 23 kwietnia 2023

Kwalifikacja wstępna

do 28 kwietnia 2023

Opublikowanie listy finalistów

25 - 26 maja 2023

Finał ogólnopolski (Warszawa)

11 - 14 lipca 2023

Europejski Festiwal Przedsiębiorczości GEN-E 2023 (Stambuł)

§ 5
ETAP I – KWALIFIKACJA WSTĘPNA

 1. Przedmiotem oceny w postępowaniu kwalifikacyjnym jest raport z działalności miniprzedsiębiorstwa.
 2. Raport z działalności miniprzedsiębiorstwa winien zawierać opis działalności miniprzedsiębiorstwa. Szczegółowe wytyczne dotyczące opracowania raportu z działalności miniprzedsiębiorstwa zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Raport należy przekazać Organizatorowi w terminie i formie określonej przez Organizatora.
 4. Oceny miniprzedsiębiorstw dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatora.
 5. Komisja Kwalifikacyjna wyłania najlepsze miniprzedsiębiorstwa –  finalistów Konkursu.
 6. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej jest ostateczna i niepodważalna.
 7. Wyniki kwalifikacji publikowane są na platformie internetowej programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

§ 6
ETAP II – FINAŁ OGÓLNOPOLSKI

 1. Finał ogólnopolski Konkursu przeprowadza Organizator.
 2. W Finale uczestniczą miniprzedsiębiorstwa wyłonione w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3. W Finale miniprzedsiębiorstwa są reprezentowane przez 4 uczniów/uczennic. Opiekę nad uczniami i uczennicami sprawuje nauczyciel – opiekun miniprzedsiębiorstwa.
 4. Finał organizowany jest stacjonarnie lub online (w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących obostrzeń).
 5. Podczas Finału ocenie podlegają:
  1. rozmowa uczniów z Komisją Konkursową,
  2. prezentacja biznesowa miniprzedsiębiorstwa,
  3. stoisko i umiejętności sprzedaży miniprzedsiębiorstwa,
  4. spot reklamowy przygotowany przez miniprzedsiębiorstwo.
 6. Organizator w celu oceny działalności miniprzedsiębiorstwa powołuje komisje konkursowe.
 7. Organizator udostępnia na platformie internetowej programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo informacje dotyczące przebiegu Finału, w tym wymagań i zasad oceny.
 8. Reprezentanci młodzieżowych miniprzedsiębiorstw zakwalifikowanych do Finału – uzyskują tytuł finalisty konkursu Miniprzedsiębiorstwo Roku 2023.
 9. Komisja Konkursowa wyłania 3 najlepsze miniprzedsiębiorstwa – zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują tytuł laureata konkursu  Miniprzedsiębiorstwo Roku 2023.
 10. Zdobywca Grand Prix Konkursu reprezentuje Polskę w konkursie europejskim organizowanym w ramach Festiwalu Przedsiębiorczości GEN-E 2023 w Stambule.
 11. O kolejności uzyskanych miejsc decyduje suma punktów zdobytych podczas finału.
  W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zajęciu 3 pierwszych miejsc decyduje liczba punktów zdobytych podczas kwalifikacji wstępnej.
 12. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia i nagrody dodatkowe w odrębnych kategoriach.
 13. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
 2. Uczestnik konkursu dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe, które są przetwarzane
  w imieniu i na rzecz Organizatora.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją i promocją konkursu za pomocą stosownego oświadczenia. W imieniu uczniów i uczennic niepełnoletnich biorących udział w konkursie zgodę wyrażają rodzice bądź opiekunowie prawni.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i promocji konkursu. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestników będących zwycięzcami konkursu, wraz z podaniem nazwy szkoły, na stronie www.junior.org.pl.
 6. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych i ich poprawiania. Można tego dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: karina.machura@junior.org.pl bądź listem poleconym na adres Organizatora:
  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
  ul. Bielawska 6/20
  02-511 Warszawa

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Miniprzedsiębiorstwo, które nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu, podlega dyskwalifikacji.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń tego regulaminu należy przesyłać w formie pisemnej, nie później niż do 7 dni po zakończeniu konkursu, na adres Organizatora:
  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
  ul. Bielawska 6/20
  02-511 Warszawa
 3. Dokumentacja konkursu jest przechowywana przez 1 rok.