Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Regulamin konkursu

Pobierz w wersji PDF:
Regulamin konkursu Produkcik
Załącznik 1 Raport z działalności miniprzedsiębiorstwa
Regulamin FedEx Access Award
Regulamin Euroclear Trusted Company Award
Przewodnik „Jak nie zostać ze swoim  raportem w lesie”

Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzie
żowe Miniprzedsiębiorstwo
PRODUKCIK 2022

§ 1
INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału uczestników w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2022.
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą
  w Warszawie, przy ul. Bielawskiej 6/20, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000094358 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

§ 2
CELE KONKURSU

 1. Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2022 dotyczy wiedzy i umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Celami konkursu są między innymi:
  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wspieranie kreatywnych i przedsiębiorczych postaw uczniów,
  • wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
  • kształtowanie umiejętności kluczowych, niezbędnych do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,
  • przygotowanie do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, zweryfikowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3
UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być każde miniprzedsiębiorstwo zarejestrowane i działające w roku szkolnym 2021/2022 w ramach programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.
 2. Uczestnicy zgłaszani są do konkursu za pośrednictwem szkoły, w której miniprzedsiębiorstwo prowadziło działalność.

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs jest dwustopniowy:
  I stopień – kwalifikacja do zawodów centralnych,
  II stopień – zawody centralne (finał ogólnopolski).
 2. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym: terminarz (zawodów I i II stopnia), wyniki kwalifikacji oraz finału konkursu Organizator udostępnia na www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl.
 3. Terminarz konkursu:

22 kwietnia 2022, godz. 15.00

Ostateczny termin przesłania raportu z działalności miniprzedsiębiorstwa

25 kwietnia - 5 maja 2022

Zawody I stopnia: kwalifikacja wstępna do zawodów centralnych

do 9 maja 2022

Opublikowanie listy finalistów

2 -  3 czerwca 2022

Zawody II stopnia: finał ogólnopolski (Warszawa)

12 - 14 lipca 2022

Konkurs europejski – Tallin, Estonia

§ 5
ZAWODY I STOPNIA – KWALIFIKACJA DO ZAWODÓW CENTRALNYCH

 1. Przedmiotem oceny w postępowaniu kwalifikacyjnym jest:
  a) raport z działalności miniprzedsiębiorstwa,
  b) systematyczność i rzetelność miniprzedsiębiorstwa w zakresie dokumentowania działalności miniprzedsiębiorstwa na platformie internetowej programu.
 2. Przesłany Komisji Kwalifikacyjnej raport z działalności miniprzedsiębiorstwa musi przedstawiać produkt lub usługę, która wcześniej była przedmiotem sprzedaży i jest zgodna z przedmiotem działalności deklarowanym w zgłoszeniu działalności miniprzedsiębiorstwa.
 3. Raport należy przekazać Organizatorowi w terminie i formie określonej przez Organizatora. Szczegółowe wytyczne dotyczące opracowania raportu z działalności miniprzedsiębiorstwa zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Oceny miniprzedsiębiorstw dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatora.
 5. Komisja Kwalifikacyjna wyłania najlepsze miniprzedsiębiorstwa – uczestników zawodów II stopnia – finalistów Konkursu.
 6. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej jest ostateczna i niepodważalna.
 7. Wyniki kwalifikacji publikowane są na platformie internetowej programu Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo.

§6
ZAWODY II STOPNIA – ZAWODY CENTRALNE (FINAŁ OGÓLNOPOLSKI)

 1. Zawody centralne przeprowadza Organizator.
 2. W zawodach centralnych uczestniczą miniprzedsiębiorstwa wyłonione w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3. W zawodach centralnych miniprzedsiębiorstwa są reprezentowane przez 4 uczniów. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel – opiekun miniprzedsiębiorstwa.
 4. Zawody centralne organizowane są stacjonarnie  lub online (w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących obostrzeń).
 5. Podczas zawodów centralnych ocenie podlegają:
  1. rozmowa wspólników z Komisją Konkursową,
  2. prezentacja miniprzedsiębiorstwa,
  3. stoisko i umiejętności sprzedaży miniprzedsiębiorstwa (tylko w przypadku zawodów organizowanych w warunkach stacjonarnych),
  4. spot reklamowy przygotowany przez  miniprzedsiębiorstwo.
 6. Organizator w celu oceny działalności miniprzedsiębiorstwa powołuje komisje zawodów centralnych.
 7. Organizator udostępnia na platformie internetowej programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo informacje dotyczące przebiegu zawodów centralnych, w tym wymagań i zasad oceny (nie później niż 30 dni przed planowaną datą finału ogólnopolskiego).
 8. Uczniowie – reprezentanci młodzieżowych miniprzedsiębiorstw zakwalifikowanych do zawodów centralnych – uzyskują status finalisty Ogólnopolskiego Konkursu
  na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2022.
 9. Komisja Konkursowa wyłania 3 najlepsze miniprzedsiębiorstwa – zdobywcy trzech pierwszych miejsc w zawodach centralnych otrzymują tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2022. 
 10. Zdobywca Grand Prix Konkursu reprezentuje Polskę w konkursie europejskim:
  JA Europe Company of the Year Competition.
 11. O kolejności uzyskanych miejsc decyduje suma punktów zdobytych podczas zawodów centralnych. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zajęciu 3 pierwszych miejsc decyduje liczba punktów zdobytych podczas kwalifikacji do zawodów centralnych.
 12. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia i nagrody dodatkowe w odrębnych kategoriach.
 13. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
 2. Uczestnik konkursu dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe, które są przetwarzane w imieniu i na rzecz Organizatora.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją i promocją konkursu za pomocą stosownego oświadczenia.
  W imieniu uczniów niepełnoletnich biorących udział w konkursie zgodę wyrażają rodzice bądź opiekunowie prawni.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i promocji konkursu.
  Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestników będących zwycięzcami konkursu, wraz z podaniem nazwy szkoły, na stronie www.junior.org.pl.
 6. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych i ich poprawiania. Można tego dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: karina.machura@junior.org.pl bądź listem poleconym na adres Organizatora:
  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
  ul. Bielawska 6/20
  02-511 Warszawa

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Miniprzedsiębiorstwo, które nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu, podlega dyskwalifikacji.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń tego regulaminu należy przesyłać
  w formie pisemnej, nie później niż do 7 dni po zakończeniu konkursu, na adres Organizatora:

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
ul. Bielawska 6/20
02-511 Warszawa

 1. Dokumentacja konkursu jest przechowywana przez 1 rok.