Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Regulamin konkursu

Pobierz w wersji PDF:
Regulamin konkursu Produkcik
Załącznik 1 Terminarz konkursu 2020
Załącznik 2 Minikonkursy 2020
Załącznik 3 Raport z działalności miniprzedsiębiorstwa
Regulamin konkursu Najlepszy produkt /usługa miniprzedsiębiorstwa
Regulamin konkursu Film – wizytówka miniprzedsiębiorstwa
Regulamin Trusted Company Award
Regulamin Citi Foundation Client Focus Award


Regulamin

Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo

PRODUKCIK

§ 1

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału uczestników w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK.

 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kieleckiej 1/1, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000094358 (zwana dalej „Organizatorem”).

 3. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 4. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

§ 2

CELE KONKURSU

 1. Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK dotyczy wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 2. Celami konkursu są między innymi:

  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

  • wspieranie kreatywnych i przedsiębiorczych postaw uczniów,

  • wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,

  • kształtowanie umiejętności kluczowych, niezbędnych do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,

  • przygotowanie do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych,

  • zweryfikowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być każde miniprzedsiębiorstwo zarejestrowane i działające w danym roku szkolnym w ramach programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

 2. Uczestnicy zgłaszani są do konkursu za pośrednictwem szkoły, w której miniprzedsiębiorstwo prowadziło działalność.

 3. W czasie nauki w szkole uczeń może tylko raz uczestniczyć w konkursie.

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs jest dwustopniowy:
  I stopień – kwalifikacja do zawodów centralnych,
  II stopień – zawody centralne (finał ogólnopolski).

 2. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym: terminarz (zawodów I i II stopnia), wyniki kwalifikacji oraz finału konkursu Organizator udostępnia na www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl.

 3. Terminarz konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 5

ZAWODY I STOPNIA – KWALIFIKACJA DO ZAWODÓW CENTRALNYCH

 1. Przedmiotem oceny w postępowaniu kwalifikacyjnym jest:

  • raport z działalności miniprzedsiębiorstwa (maks. 50 pkt.),

  • systematyczność i rzetelność miniprzedsiębiorstwa w zakresie dokumentowania działalności miniprzedsiębiorstwa na platformie internetowej programu (maks.10 pkt.).

 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się również punkty premiowe zdobyte przez miniprzedsiębiorstwo w minikonkursach organizowanych w danym roku szkolnym. Wykaz minikonkursów, ich regulaminy oraz zasady przyznawania punktów premiowych zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

 3. Przesłany Komisji Kwalifikacyjnej raport z działalności miniprzedsiębiorstwa musi przedstawiać produkt lub usługę, która wcześniej była przedmiotem sprzedaży i jest zgodna z przedmiotem działalności deklarowanym w zgłoszeniu działalności miniprzedsiębiorstwa.

 4. Raport należy przekazać Organizatorowi w terminie i formie określonej przez Organizatora. Szczegółowe wytyczne dotyczące opracowania raportu z działalności miniprzedsiębiorstwa zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 5. Oceny miniprzedsiębiorstw dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatora.

 6. Komisja Kwalifikacyjna wyłania najlepsze miniprzedsiębiorstwa – uczestników zawodów II stopnia – finalistów Konkursu.

 7. Do grona finalistów Komisja Kwalifikacyjna może dopuścić maksymalnie dwa miniprzedsiębiorstwa działające w tej samej szkole.

 8. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej jest ostateczna i niepodważalna.

 9. Z prac Komisji Kwalifikacyjnej sporządzany jest protokół, który przekazuje się Organizatorowi.

§ 6

ZAWODY II STOPNIA – ZAWODY CENTRALNE (FINAŁ OGÓLNOPOLSKI)

 1. Zawody centralne przeprowadza Organizator.

 2. W zawodach centralnych uczestniczą miniprzedsiębiorstwa wyłonione w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 3. W zawodach centralnych miniprzedsiębiorstwa są reprezentowane przez 4 uczniów. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel – opiekun miniprzedsiębiorstwa.

 4. Każdy z uczestników jest zobowiązany przez cały czas trwania zawodów centralnych do noszenia (w widocznym miejscu) identyfikatora dostarczonego przez Organizatora.

 5. Podczas zawodów centralnych ocenie podlegają:

  • rozmowa wspólników z Komisją Konkursową,

  • prezentacja miniprzedsiębiorstwa,

  • stoisko miniprzedsiębiorstwa oraz umiejętności sprzedaży.

W każdej z w/w kategorii miniprzedsiębiorstwo może uzyskać maksymalnie 50 pkt.

 1. Organizator w celu oceny działalności miniprzedsiębiorstwa powołuje komisje zawodów centralnych.

 2. Ocena prezentacji miniprzedsiębiorstwa oraz stoiska i umiejętności sprzedaży jest przeprowadzana w obecności publiczności.

 3. Organizator udostępnia na platformie internetowej programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo informacje dotyczące przebiegu zawodów centralnych, w tym wymagań i zasad oceny (nie później niż 30 dni przed planowaną datą finału ogólnopolskiego).

 4. Uczniowie – reprezentanci młodzieżowych miniprzedsiębiorstw zakwalifikowanych do zawodów centralnych – uzyskują status finalisty Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK.

 5. Komisja Konkursowa wyłania 3 najlepsze miniprzedsiębiorstwa – zdobywcy trzech pierwszych miejsc w zawodach centralnych otrzymują tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK. 

 6. Zdobywca Grand Prix Konkursu reprezentuje Polskę w konkursie europejskim: JA Europe Company of the Year Competition.

 7. O kolejności uzyskanych miejsc decyduje suma punktów zdobytych podczas zawodów centralnych. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zajęciu 3 pierwszych miejsc decyduje liczba punktów zdobytych podczas kwalifikacji do zawodów centralnych.

 8. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia w odrębnych kategoriach.

 9. Dokumentację zawodów centralnych prowadzi Organizator.

 10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 2. Uczestnik konkursu dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe, które są przetwarzane w imieniu i na rzecz Organizatora.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.

 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją i promocją konkursu za pomocą stosownego oświadczenia.
  W imieniu uczniów niepełnoletnich biorących udział w konkursie zgodę wyrażają rodzice bądź opiekunowie prawni.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i promocji konkursu.
  Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestników będących zwycięzcami konkursu, wraz z podaniem nazwy szkoły, na stronie www.junior.org.pl.

 6. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych i ich poprawiania. Można tego dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: karina.machura@junior.org.pl bądź listem poleconym na adres Organizatora:
  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
  ul. Kielecka 1/1
  02-504 Warszawa

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Miniprzedsiębiorstwo, które nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu, podlega dyskwalifikacji.

 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń tego regulaminu należy przesyłać w formie pisemnej, nie później niż do 7 dni po zakończeniu konkursu, na adres Organizatora:

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
ul. Kielecka 1/1
02-504 Warszawa

 1. Dokumentacja konkursu jest przechowywana przez 1 rok.